سرسخن شماره يكم
درباره برنامه و روش انقلابى
درباره پيكار دمكراتيك
پيكار دمكراتيك
كمونيسم انتقادى
خرده سرمايه دارى «اسلامى»
حزب توده و انقلاب ايران
كاوش (pdf)